16 ian. 2011

CONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE RELIGIECONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE RELIGIE

DIN JUDEŢUL PRAHOVA – an şcolar 2010-2011


Presfinţia Voastră
Preacucernici Părinti Protoierei;
Precucernici Părinti;
Stimaţi  colegi
                          
                                    În contextul crizei economice actuale, cu efecte negative pentru familie , Biserica și Școala  cheamă  toți  factorii responsabili cu educarea tinerei generații, la o conlucrare în spiritul comuniunii fraterne şi a solidarităţii practice, astfel încât ora de religie ,considerată de P.F.P.P.Daniel ”o sfințire a timpului”, să pregătească și să formeze cetățeni  de nădejde pentru societate dar mai ales cetățeni ai patriei cerești.
                                    Munca profesorului de religie trebuie să se împletească cu munca familiei, căci pentru noi, părinți,bunici cea mai mare zestre sunt copiii iar bogăția pe care le-o putem lăsa acestora este credința.
                                  Religia dă  vieții o orientare eternă, prin educația religioasă nu-i pregătim pe elevi numai pentru această lume ci pentru veșnicie. Socialul trebuie înduhovnicit,   valorilor perene trebuie să le dăm un nou fundament etern.
                                 Alături de colegii noştri , și noi profesorii de religie , cu cea mai mare responsabilitate,  suntem conştienţi de chemarea adresată nouă de P.F.P.Patriarh Daniel şi  în contextul creşterii diversifităţii de modalităţi, procedee şi metode de învăţare şi evaluare, trebuie să fim preocupaţi de propria noastră pregătire. Pregătirea  iniţială şi continuă a profesorului de religie trebuie să fie completă, să formeze competenţe multiple, în domeniul specialităţii în care acesta s-a  pregătit, a practicii pedagogice şi  a managementului educaţional.
                             Dacă ne referim la  misiunea profesorului de religie putem spune că :
 • Dascălul are menirea de a-i transforma pe elevii săi în ucenici ai lui Hristos prin vestirea Evangheliei. Sfinţii Apostoli, primii mărturisitori ai lui Hristos  i-au învăţat pe cei ce au crezut  în Mântuitorul, cele mai importante adevăruri de credinţă.  Să fim şi noi dascăli precum aceia !
 • Profesorul  de religie trebuie să asigure o permanentă corelare  a credinţei prin participarea  la cult, prin fidelitatea  faţă de sine şi faţă de Biserică.
 • Profesorul de religie să contextualizeze şi să-şi manifeste credinţa în viaţa personală şi socială. Ora de religie îndeamnă la angajare, la vieţuire în şi prin Hristos, devine o oră  prin care elevii devin responsabili faţă de viaţa si faptele lor, faţă de actul educaţional ; ea se derulează ca un dialog, cuvintele folosite în acest dialog sunt inspirate  de cuvintele revelate ale Sf. Scripturi, de Cuvântul care ni se descoperă în N.T. şi care ne dă  putere. Mântuitorul, în rugăciunea dinaintea  Pătimirilor Sale spune : »Nu numai pentru ei mă rog ci şi pentru cei ce prin cuvântul lor vor crede în Mine. »(Ioan 17,20)
 • Ora de religie să reprezinte un izvor de lumină şi bucurie în care profesorul de religie pune în comuniune lumea vazută cu cea nevăzută ;ora de religie să-i facă pe copii să simtă bucuria de a fi creştini. Ora de religie este o contribuţie a Bisericii la viaţa  socială a statului.
                             Daca orice Sf. Liturghie este o oră de religie, o lecţie de iniţiere creştină, orice oră de religie trebuie să îndemne elevii spre participarea la Sf. Liturghie. Mereu trebuie să căutăm şi să cerem de la Dumnezeu înţelepciune şi meşteşug în stare să ne ajute acolo unde nu-i ieşire ,spunea Sf. Ioan Gură de Aur.
                             Eficienţa pregătirii continue a profesorului de religie în domeniul specialităţii disciplinei este reflectată în rezultatele concursului de titularizare  din 14 IULIE 2010.
                              Astfel, din cei 44 participanti la concurs, 4 au fost absenţi, s-au titularizat 4 ,crescând nr titularilor din judeţul nostru la 160, 11 suplinitori calificaţi s-au prezentat la concursul judetean. Absolventii de Teologie care nu au urmat cursurile moduluilui pedagogic au fost incadrati la necalificati . Ne aflăm la momentul când toate catedrele au fost ocupate de calificaţi si doar trei sunt în curs de calificare(adică făara modulul pedagogic).
                             La definitivat s-au prezentat 26 candidati, la gradul II, 11 si au sustinut lucrarea de gradul I  4 candidaţi. Felicitari tuturor participantilor pentru rezultatele bune pe care le-au obţinut.
Ca in fiecare an şi în anul pe care l-am parcurs ,inspectia şcolară a fost in atentia inspectorului de specialitate. Indiferent de natura inspecţiei:
 • specială
 • de specialitate
 • de control şi îndrumare, obiectivele urmărite au fost aceleaşi :
·        Întocmirea documentelor manageriale şi de proiectare didactică de către fiecare profesor de religie ;
·        Proiectarea activităţilor extracurriculareî în concordanţă cu sărbatorile religioase  de peste an ;
·        Fixarea cercurilor pedagogice , a tematicilor propuse si a profesorilor înscrisi la grade didactice care vor susţine lecţii practice sau alte activităţi metodice.
Din observaţiile consemnate cu prilejul inspecţiilor tematice sau cele speciale am reţinut ;
1.      existenţa în şcoli a planificărilor calendaristice(nu în toate unităţile şi la toţi profesorii-aspect negativ de care vom vorbi la puncte slabe) ;
2.      asigurarea  şcolilor cu manuale de religie pentru majoritatea copiilor şi procurarea caietelor de la editura « Sf. Mina » Iaşi de către unii profesori de religie ;
3.      întocmirea unor proiecte  cuprinzând realizarea unor excursii tematice la m-ri şi obiective de interes religios ;
4.      stabilirea de parteneriate Şcoală –Biserică-Comunitate locală pentru sponsorizarea unor concursuri locale sau judeţene, a unor serbări religioase sau a unor activităţi caritabile .
                             Vorbind în continuare despre  activităţile extraccuriculare derulate în anul precedent  putem spune că  acestea au antrenat un număr considerabil de elevi  la nivelul judeţului nostru. Astfel concursul judeţean “Flori în Grădina Ortodoxiei”,anul acesta a avut un nou conținut și o nouă abordare.
                               Ne-am propus ca începând cu anul școlar 2010-2011, să oferim elevilor prahoveni din ciclul gimnazial și liceal, posibilitatea valorificării calităților artistice,pe planul creației literare cu tematică religioasă, de interpretare scenică ,voce, desen și pictură ,pe temă  religioasă propusă  de comisia de organizare a concursului .Anul acesta tema concursului a fost :”Sfinții,prietenii copiilor.”
                                Concursul a fost organizat la Colegiul Tehnic ”L.Edeleanu”,de către preot profesor Spătaru Mihail, căruia îi mulțumim  pentru modul exemplar în care l-a organizat.
                                  Deși  participarea școlilor amai firavă, totuși cei care au participat, peste 98 elevi (echipe de căte trei elevi) au obținut premii și mențiuni și toti elevii au primit diplome de participare.
                              Olimpiada la nivel judeţean, a reprezentat atât pentru elevi cât şi pentru profesori un prilej de pregătire  intensă şi de verificare a potenţialului, deţinut de elevi, care au fost apoi desemnaţi, să participe la  olimpiada naţională, desfăşurată anul acesta la Suceava.
                               Judeţul nostru a fost reprezentat de  5 fete, acestea aducându-ne marea bucurie de a ne număra printre olimpicii naționali la disciplina Religie.
                                  Felicităm pe această cale pe eleva Cojocaru Sânziana Ioana, cl.aXa, de la Gr. Șc. Mâneciu Ungureni, cu premiul I(prof.Iordache Valeriu),Călăvie Mihaela, SAM Drajna de Jos, mențiune , prof. Bondoc Adrian,,cl. A VIIa ; Nicolescu Mihaela, cl. aIXa, Coleg. ”M VITEAZUL ”,Ploiești, prof. Ivan Ionuț ;Petre Andreea, cs. aXIa, premiu special, prof. Palaș Ana, de la Liceul Teoretic”Brâncoveanu Vodă, Urlați, Ghinescu Alina, cl.aXIIa, prof.Iordache Valeriu, Gr. Șc. Mâneciu Ungureni, mențiune.
                                  Întrucât ne aflăm la momentul discuțiilor despre olimpiade și concursuri, vă informăm că anul acesta Olimpiada de religie va avea următoarele etape :
 1. etapa pe școală/localitate :decembrie 2010-09-09
 2. etapa pe județ :12 martie 2011
 3. etapa națională :17-21 aprilie 2011 la Galați
                     Alte concursuri școlare la care puteți participa :
”Cultură și civilizație românească” :1.-faza județeană-ian.-8aprilie 2011
                                                              2. –faza națională-31mai -3iunie 2011
                             La concursul national « Icoana din sufletul copilului » am avut in fiecare an premianti ai Liceului de Arta din Ploiesti(la sectiunile icoana pe lemn sau pe sticla).                
                             Concursul naţional  ”ANUL CREZULUI și al AUTOCEFALIEI B.O.R.”, organizat de Patriarhia Română, pentru elevi, ne-a adus de asemenea premii și mențiuni județului nostru.
                                 
CERCURILE PEDAGOGICE
                           Metodiştii I.S.J. Prahova sunt cei pe care îi cunoaşteţi majoritatea dintre dvs.  Iar cei care sunteţi pentru prima dată la catedră vi-i prezentăm :
                       
 1. Ana Munteanu-prof. gr.I,Liceul Pedagogic Ploiesti ;
 2. Vasilica Nicolae-prof. gr I ,Scoala »Sf. Vineri”-Ploiesti
 3. Virginia Nedeloiu-prof. gr.II,Col.”I.L.C.”-Ploiesti
 4. Mihaela Gîță-prof.,gr.I,Liceul “Aurel Vlaicu”-Breaza
                                            Anul  acesta  nu am fixat cercurile pedagogice. Fiecare dintre dvs după şedinţă, vă interesaţi    cărui cerc pedagogic aparţineţi, contactaţi şefii de cerc, cine sunt metodiştii, iar cei care vă înscrieţi la definitivat şi gradul II vă oferiţi să  organizați  în cadrul cercului activitatea fie pe sem. I fie pe II,  astfel încât până vineri să le pot oferi pentru a fi trecute în cartea cu cercurile pedagogice  din   judeţ.
                                             Vă recomandăm ca în cadrul cercurilor pedagogice, șefii de cerc împreună cu profesorii propunatori sa invite preotii parohiei respective si primarul localitatii , prilej cu care se va realiza familiarizarea elevilor cu preotii duhovnici  dar se va da posibilitatea primarului de a cunoaște direct problemele cu care se confruntă profesorul de religie în procesul instructiv-educativ contribuind astfel la o reală interacțiune între factorii responsabili cu educația tinerei generații.                           Revine de asemenea sarcina profesorului de religie de a  ține o legătură vie între scoala si Biserica asigurand prezenta copiilor la catehizarea duminicala  la care acestia vor participa.
                                           Este normal ca cei care sunteţi înscrişi la grade didactice să vă oferiţi pentru susţinerea de lecţii practice , pentru a vă îmbogăţi portofoliul personal cu activităţi metodice. Nu vom mai fixa cercul pedagogic unui debutant, care nu are experienţă, nu a participat la nici o lecţie practică , dându-i astfel posibilitatea  de a căpăta experienţă şi curaj tototdată.
CASA CORPULUI DIDACTIC
                             C.C.D. Prahova pune la dispozitia profesorilor de religie oferta variata de cursuri de formare continuă.
                              Sunteţi invitaţi să vă înscrieţi la diverse programe acreditate şi avizate de M.E.C.I. Înscrierile se vor face prin cereri individuale tipizate procurate de la .C.C.D şi vor fi depuse la secretariatul unităţii până la data de 16.10.2010. Listele cu cadrele didactice cărora li se va aproba înscrierea la diferite cursuri de perfecţionare, precum şi datele de     începere a cursurilor vor fi afişate la avizierul C.C.D Prahova.
                GRADE DIDACTICE
                     Se  va citi materialul oferit de inspectorul cu formarea continuă.

PROGRAMA ŞCOLARĂ
                              Vă reamintesc obiectivele generale pe care programa şcolară RELIGIE-CULTUL ORTODOX ,pentru clasele I-IV şi V-VIII , le vizează( de altfel cei care ați predat ar trebui să le cunoașteți foarte bine.
·        Utilizarea modelului de proiectare curriculară centrată pe competenţe, model care permite asigurarea continuităţii şi progresiei de la o clasă la alta ;
·        Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea curriculumului naţional cu cel european, cu standardele eurpene prin formarea domeniilor de competenţe-cheie culturale,de comunicare, interpersonale şi civice, indinspensabile,vieţii active, în a cunoaşterii specifică secolului XXI ;
·        Contribuţia Religiei la finalităţile sistemului de învăţământ din România,
·        Contribuţia Religieila formarea competenţelor cheie europene ;
·        Identificarea acelor competenţe care pot fi evaluate în perioada finalizării învăţământului obligatoriu;
·        Identificarea unui număr relevant de situaţii în care este cerută demonstrarea fiecărei competenţe ;
·        Contribuţia competenţelor cheie din aria curriculară”Om şi societate” la profilul de formare al absolventului de învăţământ obligatoriu, în mod deosebit la competenţe vizând :comunicarea ,pariciparea la rezolvarea problemelor comunităţii, învăţarea eficientă
                                             În realizarea planificării calendaristice(veţi găsi şi un model orientativ )veţi ţine cont de cele 8 competenţe cheie stabilite  la nivelul Comisiei europene . Veţi observa că vorbim şi la cl.I-IV de competenţe generale( c.g. se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe durata înv. gimnazial. Ele au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi au rolul de a orienta demersul didactic către achiziţiile finale dobândite de elev prin învăţare. Pentru fiecare an de studiu, programa propune competenţe specifice, deduse din competenţele generale ; ele reprezintă achiziţii cheie ale învăţării. Anul acesta avem şi la clasa a VIII a o nouă programă.
                                                Ca rubrici în planificarea dvs. Veţi avea ca rubricaţie:
 • Competenţe generale ,
 • Competenţe specifice,
 • Conţinuturile învăţării;
 • Număr de ore;
 • Data;
 • Mijloace,metode şi procedee,  forme de evaluare

                             Înainte de a spune câte ceva despre manualele de religie, doresc să vă recomand celor care aveți vechime de predare în învățământ, aveți deja gradul II și vă pregătiți pentru gradul I, să vă gândiți la realizarea unor opționale la disciplina pe care o predați(opționale realizate interdisciplinar).De ce această recomandare ?
                              Iată câteva argumente :
 • Componenta religioasă se adaugă firesc la educaţia pe care şcoala o oferă elevilor pe linia intelectuală, morală, civică, estetică, igienică. A cunoaşte propriile valori religioase, cărora le aparţii, este un semn de culturalitate şi civilitate. Nu te poţi considera o persoană culturală, dacă nu-ţi cunoşti valorile religioase personale şi pe cele ale semenilor , alături de care coexişti şi trăieşti în comunitate.
 • Din punct de vedere psihologic, educabilul are posibilitatea de a se fortifica sufleteşte, de a descoperi idealuri, de a reuşi să  devină mai cumpătat, mai echilibrat, capătă o forţă interioară , îl ajută să-şi formeze un cod de conduită morală civilizată, bazată pe întrajutorare, respect reciproc, iubire frăţească, colegialitate,ş.a.
 • Din  punct de vedere sociologic, „educaţia  în perspectiva valorilor religioase formează persoane care se deschid  uşor spre alţii, se manifestă generos prin iubire, dăruire şi înţelegerea aproapelui.”[1]
 • Un argument referitor la interdisciplinaritate:religie şi istorie. Pe  pământul românesc credinţa creştină a constituit un factor de coagulare şi perpetuare a neamului  românesc. Poporul român s-a născut creştin ,s-a format concomitent cu încreştinarea  sa de către  Sfântul Apostol Andrei- a cunoaşte toate aceste lucruri înseamnă a-ţi cunoaşte istoria neamului  din care faci parte. Tot  legat de interdisciplinaritate ne putem alcătui opţionale pe arii curriculare( din aceeaşi arie curriculară istorie-religie; geografie-religie, biologie-religie-la clasele gimnaziale şi liceale) sau din arii curriculare diferite(arte-religie;cultură civică-religie-la clasele primare şi gimnaziale.
 • Sunt multe argumente pe care le pot aduce în susţinerea realizării de către profesorul de religie a opţionalului la diferite nivele, şi voi mai aminti doar de argumentul pedagogic, pe care aş putea să-l consider ca o corolă a celorlalte enumerate mai sus. „Educaţia în spirit religios deschide apetitul către perfecţionarea de sine, poate constitui o cale de perfecţionare a persoanei şi din punct de vedere intelectual, moral, estetic, civic, fizic, reprezintă o modalitate de responsabilizare a eului în legătură cu opţiunile ulterioare.”[2]
v     Predarea ştiinţelor  naturii- dacă  abordarea teoriei darwiniste se face într-o manieră ipotetică, informativă, şi nu ca singură teorie „adevărată”, această explicaţie nu mai pare atât de contrastantă cu învăţătura Bisericii, iar din punct de vedere didactic, nu mai reprezintă o scăpare, o slăbiciune deontologică, ci mai degrabă o strategie care invită la reflecţie.
v     Putem face în continuare referire la alte discipline ,cuprinse în planul de  învăţământ, chiar şi cele care par aride(ştinţele exacte: fizică, matematică, chimie)-toate pot ajunge la temeiuri şi axiome asemănătoare cu credinţele şi  dogmele promovate  de  religii, realizându-se astfel o pregătire a elevului în acceptarea unor temeiuri religioase. Acest lucru necesită eforturi cumulate a factorilor decizionali, pentru realizarea unei concordanţe în construirea actualelor planuri şi programe şcolare.
v     Interdisciplinaritatea mai poate fi asigurată, şi prin promovarea, de către fiecare disciplină a unor cunoştinţe sau valori religioase explicite ;
v     Literatura poate explica şi prezenta prin programa sa, ipostaze literare, datorate Bisericii  şi religiei .Câţi poeţi sau scriitori de factură religioasă n-au dat literaturii capodopere memorabile.
v     Istoria are eroii săi, domnitori care şi–au lăsat amprenta pe istoria poporului român: Ştefan cel Mare şi Sfânt,ctitorul atâtor m-ri şi biserici; Domnitorul martir şi creştin Constantin Brâncoveanu,  cu fiii săi, model de sacrificiu suprem în numele ortodoxiei neamului din care facem parte .
                             Putem continua cu exemplele dar considerăm că este cazul să ne oprim ,pentru a sublinia , cu responsabilitate, faptul că este necesar să aruncăm punţi de legătură între disciplinele de învăţământ şi disciplina Religie. Astfel vom putea realiza o fuziune între mai multe  perspective conceptuale.
                             Profesorului de religie îi revine o sarcină mult mai grea , întrucât, acesta trebuie să aibă în vedere obiective şi conţinuturi aparţinând celorlalte discipline, pentru a trata toate laturile educaţiei: să cunoască şi valorile promovate de celelalte discipline pentru a le integra şi valorifica la ora sa de religie.
 •                              Cunoaştem ,că la acest moment, pregătirea unui profesor se desfăşoară mono- sau bidisciplinar şi de aceea pentru a construi şi desfăşura o lecţie interdisciplinară, transdisciplinară, se recomandă lucrul în echipă, cu profesori bine pregătiţi monodisciplinar, cu idei ,tact pedagogic, care  vor colabora la elaborarea şi desfăşurarea uni curriculum la nivel de clasă, împreună realizând conţinuturi(planuri, programe,manuale).
                             Aşadar, prin asumarea interdisciplinarităţii la disciplina religie, profesorul de religie va avea posibilitatea de a  reliefa dimensiunile sacre ale unor teme abordate(de exempu la literatura veche se va putea  comenta unele texte, prin care se va releva legătura religie-literatură, specifică unei etape istorice);elevii aparţinând altor confesiuni vor putea dialoga pe baza unor asemănări interconfesionale.
                             Aşadar, interdisciplinaritatea, simţim cu toţii, cei care ne ocupăm de educaţie,  a devenit o necesitate a lumii contemporane, ca o consecinţă logică a integrării conţinuturilor în perspectiva unei educaţii permanente. Se pare că poate satisface nevoia de globalitate în ştiinţă.
                             Pentru succesul introducerii interdisciplinarităţii în procesul actual de învăţământ, este necesară o regândire a conţinuturilor şi colaborarea planurilor, programelor şi manualelor şcolare într-o  perspectivă a conexiunilor dintre ştiinţe şi pedagogie

MANUALELE ŞCOLARE,
 • Manualele şcolare pentru cl I-IV le cunoaşteşţi, ele respectă programa actuaslă,asemenea şi cărţile editate de editura « SF.Mina »,Iaşi,  pentru cl.V-VIII.
 • Programa pentru cl.IX-XII este aceeaşi de anul trecut .   Vă recomand să folosiţi orientativ planificări de pe internet dar personalizaţi-le şi adaptaţi-le pe unităţile şcolare în care predaţi, nu le preluaţi aşa cum le găsiţi ,adică nici măcar nu schimbaţi numele şcolii sau datele calendaristice.
                   
PUNCTE TARI
                             Daca ar trebui să amintim  câteva  puncte tari din activitatea profesorilor ar trebui să evidenţiem :
·        O bună pregătire metodică şi în specialitate a profesorilor care au trecut deja de definitivat şi au devenit mult mai responsabili,implicându-se în formarea personalităţii elevilor, în formarea unor deprinderi  şi abilităţi necesare pentru a le asigura accesul la învăţarea pe toată durata vieţii, şi integrarea într-o societate bazată pe cunoaştere ;
·        Participarea la simpozioane ,la nivel judeţean pe diverse teme(mulţumim d-nei prof. Bondrea Maria ,de la Şc. « Sf. Vasile », Ploieşti pentru deosebita organizare a Simpozionului judeţean « Anul jubiliar al Sf. Vasile cel Mare şi Sfinţilor Capadocieni, unde s-au prezentat referate despre viaţa şi activitatea Sf. Vasile cel Mare,şi nu numai ;
·        Implicare  promtă şi simţ de răspundere în evaluarea lucrărilor elevilor participanţi la faza judeţeană a olimpiadei de religie (mulţumim  cu acest prilej profesoarei Cristina  Parniu, de la Colegiul ”Victor Slăvescu”, Ploiești.
·        Realizarea unui concurs de fotografie religioasă, avându-i ca protagonişti pe elevii Col.Naţ. « M.V. »-prof. Mirela Costache,
·        Excursii pe teme religioase vizând obiective de interes religios ;
·        Serbări de Sf. Paşti sau de Naşterea Domnului Iisus  Hristos ;                    
PUNCTE SLABE
 • Dezinteresul unor profesori de religie debutanti care neglijeaza importanta participarii la cercul pedagogic (desi aceasta activitate metodica este nu numai un schimb de experienta  ci si un punct forte in memoriul de activitate care se depune o data cu cererea de inscrieire la definitivat sau grade didactice.
 • Dezinteres fata de unele activitati extracurriculare (exemplu »Ziua Eroilor », sau alte activitati prilejuite de sarbatorile crestin-ortodoxe de peste an ;
 • Lipsa unor profesori de la cercurile pedagogice-cu diverse motivaţii,consider că am găsit o soluţie-adeverinţa de la şeful de cerc ,semnată de acesta ,că a fost prezent la activitate, adeverinţă necesară, pentru suplinitorii calificaţi în obţinerea Înaltei binecuvântări, sau pentru oricare din situaţiile de care ne lovim pe parcursul anului şcolar ;
 • Nu trebuie să generalizăm dar dacă un singur profesor de religie sau profesoară au o ținută vestimentară sau comportament  neadecvat în școală sau societate pune în lumină proastă  strădania noastră de a da societății oameni morali, creștini adevărați în vorbă și faptă ;
 • Debutanţii sau cei care vă schimbaţi unitatea în care predaţi nu vă interesaţi de existenţa materialelor didactice specifice disciplinei  situaţii când planşele erau aşa cum fuseseră aduse-lipite, nedesfăcute, nefolosite ;
 • Cei care încă nu sunteţi stabili pe un post nu vă interesaţi să vă realizaţi un  colţ metodic, unde să vă puteţi aşeza materialele pe care le folosiţi la ora de religie,dar nici cei care aţi devenit titulari, nu prea vă grăbiţi  să vă impuneţi în şcoală, cerând directorului un colţişor al dvs.
 • Există printre noi ,colegi care lipsesc nemotivat de la şcoală multe ore  în detrimentul elevului-cu astfel de profesori desigur că ne facem de ruşine şi de aceea suntem priviţi şi primiţi cu reticenţă  în şcoli.
                                       Dorim ca anul acesta să încercăm să eliminăm aceste neajunsuri, să deveniţi mai conştienţi şi mult mai responsabili, să înţelegeţi că aveţi o msre responsabilitate consider că aţi ales să deveniţi profesori de religie din mare dragostă de copii, că educaţia în general, şi cea religioasă în mod special ar trebui să devină o preocupare comună ,majoră,profesor de religie-şcoală-familie.
                              Vă recomand să vă întocmiţi  portofoliul personal unde să se regăsească programa şcolară, planificarea calendaristică alte materiale informativă ,fişe de muncă independentă ale elevilor modele de teste de evaluare.
                       Profesorii titulari  au reusit încele mai multe situații  să-și amenajeze cabinetul de religie prin bunavoința directorilor de școli si licee care au  le-au pus la dispozitie spatiul necesar .Am vazut si clase cu pictura religioasa(.ex la o scoala din mediul rural am ne biblice pictate pe peretii cabinetului de religie .
                                  Anul școlar 2009-2010 a însemnat pentru Grupul Școlar Agricol Valea Călugărească, un an rodnic în acțiuni pe catedra de religie. Profesorul de religie Oprea Constantin ,a reușit să realizeze, cu ajutorul direcțiunii și a colegilor profesori, ridicarea unei Troițe în cinstea Sf. Mare Mucenic Gheorghe și totodată editarea unei reviste a școlii cu tematică religioasă. Îl felicităm  și dorim ca inițiativa sa să reprezinte pentru ceilalți profesori de religie ,un îndemn de a vă lăsa amprenta acolo unde aveți chemarea(țin să menționez că nu este titularul școlii-acest lucru nefiind un impediment pentru el).
                              Şi  anul acesta am constatat că încă mai există situaţii  de şcoli unde profesorilor de religie nu li s-a dat nici un spaţiu pentru disciplina lor. Încercaţi să realizaţi o bună colaborare cu învăţătorii în clasele cărora mai puteţi găsi un minim de spaţiu în care şi dvs. Să vă puteți așeza materialele specifice disciplinei.
                                  
CULTELE NEOPROTESTANTE
                              In judetul nostru în anul școlar 2009-2010, numărul elevilor aparținând cultelor neoprotestante a rămas la cca. 1100 de elevi . Acestia au avut profesori desemnati de culte care au desfasurat ora de religie in cadrul cultului respectiv. Cei care au  dorit acceptul Insp. Scolar Prahova si-au depus dosarul personal pentru eliberarea deciziei .
                             Profesorii de religie din școli au datoria ca la începutul anului scolar să cunoască situația elevilor care aparțin altor culte.  Dacă apare o situatie in care un parinte doreste sa-si retraga copilul de la ora de religie ortodoxa acesta depune o cerere cu nr. de inregistrare care se va trece in catalog la rubrica Religie  unde nu se va mai incheia media elevului la aceasta disciplina. Notele la religie la elevii aparținând cultelor vor fi puse , pe baza adeverințelor de către învățători și diriginți,  și nu de către profesorul de religie ortodoxă.


PLANUL MANAGERIAL AL INSPECTORULUI DE RELIGIE
                                            Planul  managerial al inspectorului de religie cuprinde printre altele :
                            
 • Elaborarea programei de formare continua in colaborare cu C.C.D.ului,Prahova destinata atat profesorilor debutanti cat si celor care doresc sa-si mareasca nr. de credite.
 • Colaborarea cu inspectorii de religie din tara in realizarea  unor conferinte,simpozioane,sesiuni de comunicari ( am stabilit in principiu colaborare cu inspectorul jud. Ilfov ca pe sem.II sa derulam o actiune interjudeteana-o sesiune de comunicari pe teme teologice  la care sa participe profesorii de religie din cele doua judete.)
 • Întâlniri  ale elevilor de liceu cu duhovnici renumiti, profesori universitari, scriitori de literatură  și poezie religioasă, artiști care să raspundă frământărilor  adolescenților care nu găsesc răspunsuri satisfacătoare în cele 50 de minute afectate orei de curs.

                                 Permiteţi-mi să mă reîntorc la propunerea  P.F.P.P.Daniel pentru a vă reaminti de cele două proiecte demarate de.B.O.R. « Hristos împărtăşit copiilor «  şi noul proiect « Alege şcoala »,proiecte prin care se doreşte refacerea legăturii copiilor cu parohiaiingrarea acestora în comunităţi care au la bază iubirea şi solidaritatea .
                                Alături de  şcoală, Biserica este deopotrivă preocupată de prevenirea  abandonului şcolar în familiile sărace sau în familiile în care părinţii sunt plecaţi în străinătate .
                                  Ca profesori de religie sunteţi primii chemaţi în a vă aduce contribuţia la derularea în cele mai bune condiţii a activităţilor celor două proiecte ,prin legătura permanentă cu preotul paroh de la biserica de care aparţine şcoala- și cum vă puteţi implica ?Prin organizarea grupurilorşi menţinerea unei legături strânse cu preotul bisericii.
                                    

                                                  SUCCES ÎN NOUL AN ŞCOLAR!


                                                                               INSPECTOR DE SPECIALITATE,

                                                                                Prof.RODICA ŞENDROIU

[1] Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Iaşi,Ed. Polirom, 1999, pag.13-14

[2] Cucoş, C-tin, Educaţia religioasă, Iaşi, Ed. Polirom,1999, pag.15

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu