24 feb. 2011

Precizari Olimpiada Religie 2011

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE
PE TOT PARCURSUL VIEŢII
____________________________________________________________________________
1
Nr. 60086/20.12.2010
Aprob
Secretar de Stat,
Iulia Adriana Oana BADEA
Avizat
Director General,
Liliana PREOTEASA
Precizări privind organizarea şi desfăşurarea
OLIMPIADEI DE RELIGIE pentru CLASELE VII - XII
Cultul Ortodox
Anul şcolar 2010-2011
I. Disciplina de concurs şi elevii participanţi
Olimpiada de religie reprezintă un concurs de excelenţă care se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru disciplina Religie, din clasele VII-XII.
Participarea la această olimpiadă este opțională și individuală. Elevii, indiferent de an de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei lor.
II. Etapele desfăşurării olimpiadei şi datele
a. Etapa pe şcoală: decembrie 2010
b. Etapa locală: februarie 2011
c. Etapa judeţeană: 19 martie 2011
d. Etapa naţională: 17 – 21 aprilie 2011, Galați, jud. Galați.
DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE
PE TOT PARCURSUL VIEŢII
____________________________________________________________________________
2
III. Selecţia elevilor
La etapa pe școală, decembrie 2010, punctajul minim necesar pentru calificarea elevilor la etapa următoare și numărul de elevi calificați sunt stabilite de către inspectorii școlari de specialitate din inspectoratele școlare județene/al municipiului București.
La etapa locală, februarie 2011 punctajul minim necesar pentru selecția elevilor la etapa următoare și numărul de elevi calificați sunt stabilite de către inspectorii de specialitate din inspectoratele școlare județene sau al municipiului București.
De la etapa judeţeană pentru etapa naţională se califică pentru fiecare nivel de clasă (VII – XII) elevul clasat pe locul I, dacă a obţinut minimum 90 de puncte.
În situaţia necalificării elevilor din cauza neobţinerii punctajului minim, de 90 de puncte, sau a lipsei de concurenţi la un nivel de clasă, locurile rămase neocupate nu se redistribuie pentru celelalte niveluri. În situaţia obţinerii de punctaje egale, se va desfăşura obligatoriu o probă de baraj în vederea stabilirii ocupantului locului I, cu drept de participare la etapa naţională.
IV 1. Realizarea subiectelor şi a baremelor
a. La etapa pe şcoală/locală, acestea se realizează de către comisia de organizare şi evaluare a olimpiadei pentru etapa pe şcoală/locală, în acord cu tematica generală a disciplinei.
b. La etapa judeţeană, acestea se realizează la nivelul MECTS, în acord cu tematica generală a disciplinei.
c. La etapa naţională, acestea se realizează la nivelul Comisiei centrale (MECTS), în acord cu tematica generală a disciplinei.
d. Pentru toate etapele, durata probelor este de 3 ore.
2. Tematica pentru olimpiadă (etapa judeţeană) cuprinde materia studiată în timpul celor 2 semestre, conform Programelor şcolare în vigoare pentru disciplina Religie, încadrându-se între următoarele repere:
 Clasa a VII-a: Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie până la Legea cea nouă - Fericirile (inclusiv), Conform Programei şcolare revizuite, aprobată prin ordinul ministrului nr. 5097/ 09.09.2009.
 Clasa a VIII-a: Crezul – sinteza învățăturii creștine până la Călătorind cu Dumnezeu - pelerinajul la biserici și mănăstiri (inclusiv), Conform Programei şcolare, aprobată prin ordinul ministrului nr. 5097/ 09.09.2009.
DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE
PE TOT PARCURSUL VIEŢII
____________________________________________________________________________
3
 Clasa a IX-a: Adorarea lui Dumnezeu până la Monahismul – formă a spiritualității creștine (inclusiv), Conform Programei şcolare, aprobată prin ordinul ministrului nr. 5230 / 01.09.2008.
 Clasa a X-a: Relaţia omului cu Dumnezeu până la Rugăciune și reconciliere (inclusiv), Conform Programei şcolare, aprobată prin ordinul ministrului nr. 5230 / 01.09.2008.
 Clasa a XI-a: Descoperirea lui Dumnezeu până la Respectul față de lumea creată (inclusiv), Conform Programei şcolare, aprobată prin ordinul ministrului nr. 5230 / 01.09.2008
 Clasa a XII-a: Credinţa în înviere şi viaţa veşnică până la Protestantismul și neoprotestantismul (inclusiv), Conform Programei şcolare, aprobată prin ordinul ministrului nr. 5230 / 01.09.2008.
3. Tematica pentru etapa naţională cuprinde aceleaşi teme precizate mai sus (pentru etapa judeţeană), la care se adaugă, pentru fiecare clasă, următoarele teme:
Clasa a VII-a: Faptele bune – roade ale virtuților, Faptele rele – încălcări ale voii lui Dumnezeu, Iubirea prin fapte: ajutorarea celor aflați în suferință, Sfinții Trei Ierarhi – modele ale iubirii față de semeni.
Clasa a VIII-a: Răbdare și încredere în Dumnezeu, Iubirea față de Dumnezeu și de aproapele, Imnul dragostei creștine (I Corinteni 13).
Clasa a IX-a: Religii în antichitate: în Mesopotamia și în Egipt, Religii în antichitate: în Grecia și la Roma.
Clasa a X-a: Locașurile de cult ale creștinilor, Stiluri arhitecturale reprezentative, Religiile orientale (hinduismul, budismul, confucianismul).
Clasa a XI-a: Elemente de iconografie, Semnificația așezării sfintelor icoane în biserică, Iudaismul, Creștinismul, Neînțelegerile din anul 1054, Reforma.
Clasa a XII-a: Oameni de cultură români – promotori ai credinţei creştine (N. Iorga, N. Crainic, V. Voiculescu, N. Steinhardt, P. Ţuţea, D. Stăniloae, M. Eliade, C. Brâncuşi etc.).
DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE
PE TOT PARCURSUL VIEŢII
____________________________________________________________________________
4
V. Organizarea comisiilor
Organizarea comisiilor la diferitele etape ale olimpiadei se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare (OMEC 3109/28.01.2002), capitolul III - Responsabilități și atribuții, articolele 9 - 13.
VI. Evaluarea lucrărilor
Notarea lucrărilor se realizează prin puncte de la 0 la 100, după baremele alcătuite de comisie. Se acordă 10 puncte din oficiu.
În cazul în care se constată o diferență mai mare de 10 puncte între cei doi evaluatori, președintele repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor, care stabilește punctajul final al acesteia. Punctajul rezultat în urma reevaluării este cel care se trece pe lucrare; sub acest punctaj vor semna cei trei evaluatori și președintele comisiei.
VII. Rezolvarea contestaţiilor
a. Rezolvarea contestaţiilor se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, art. 44 şi 45.
b. În cadrul diferitelor etape ale olimpiadei, sunt admise contestaţiile în cazul cărora între punctajul iniţial şi cel de la contestaţii există o diferenţă de cel puţin 10 puncte. Contestaţiile sunt considerate admise atât prin creştere cât şi prin scădere. Punctajele acordate de comisiile de contestaţii, la oricare etapă a olimpiadei, sunt definitive.
VIII. Acordarea premiilor
a. La etapa naţională, premiile şi menţiunile se acordă în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, art. 47 şi 48.
b. La etapa naţională, se acordă câte un premiu I, II și III. Dacă pentru unul dintre cele trei premii se înregistrează punctaje egale, subcomisia disciplinei va reevalua lucrările aflate în discuţie pentru departajarea acestora, astfel încât să nu se depăşească numărul de trei premii I, II și III prevăzut în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare. În conformitate cu prevederile art. 20 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, atribuţia verificării şi avizării calităţii evaluării lucrărilor ce impun departajarea revine vicepreşedintelui comisiei respective.
DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE
PE TOT PARCURSUL VIEŢII
____________________________________________________________________________
5
c. Precizările de la punctul b. sunt valabile şi pentru situaţia similară în ceea ce priveşte acordarea menţiunilor.
d. Eventualele premii şi menţiuni rămase neacordate la una dintre clase nu se redistribuie pentru celelalte clase.
e. Toţi elevii participanţi la etapa naţională primesc diplomă de participare din partea inspectoratului şcolar organizator.
IX. Dispoziţii finale
Inspectorul de specialitate din fiecare judeţ are obligaţia de a transmite datele elevilor calificați pentru etapa națională, în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare și ale prezentelor precizări.
Listele nominale ale elevilor calificați vor fi semnate de inspectorul școlar general și de inspectorul de specialitate și vor fi transmise cu cel mult 10 zile înainte de data limită de 31 martie 2011, la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin fax la numărul 021/313.55.47, în atenția Inspectorului general pentru Religie.
Datele includ: numele și prenumele elevului, clasa (se precizează anul de studiu în care se află elevul), unitatea școlară, nota obținută, profesorul care l-a pregătit și profesorul care va însoți lotul la etapa națională, alte date de contact.
Inspectorii de specialitate vor înainta către MECTS propuneri de profesori care să facă parte din Comisia centrală a etapei naţionale, precizându-se numele şi prenumele profesorilor, gradul didactic şi unitatea şcolară. Profesorii propuşi nu trebuie să aibă elevi sau rude în concurs calificaţi pentru etapa naţională.
Listele nominale cu cadrele didactice propuse vor fi semnate de inspectorul şcolar general şi de inspectorul de specialitate şi transmise prin fax la numerele 021/ 313.55.47, 021/311.23.81, în atenţia Inspectorului general pentru Religie, până la data de 31 martie 2011.
Inspector General,
Prof. Cătălin PÎSLARU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu