29 ian. 2011

CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ - concurs naţional interdisciplinar literatură română – religie -

DIRECȚIA GENERALĂ
EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1,
010168, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 405 62 21
Fax: +40 (0)21 313 55 47
www.edu.ro
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava Colegiul Tehnic Rădăuţi
CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ
- concurs naţional interdisciplinar literatură română – religie -
- ediţia I -
2010 – 2011
În procesul definirii identităţii culturale româneşti, în spaţiul cultural al Europei
contemporane, literatura şi religia configurează ansamblul trăsăturilor arhetipale. Creaţia
literară reprezintă sursa fundamentală pentru cunoaşterea mentalităţilor, a genului proxim
şi a diferenţei specifice dintre fiinţa naţională şi cea universală. Marile mituri universale
care stau la baza creaţiei artistice derivă din elementele de cultură religioasă. Prin urmare,
cultura şi spiritualitatea românească definesc profilul antropologic al românului trăitor în
spaţiul valorilor universale.
Concursul naţional interdisciplinar Cultură şi spiritualitate românească se
adresează tuturor elevilor din clasele a V-a – a XII-a, capabili de performanţă în domeniul
interdisciplinar literatură-religie şi se desfăşoară în conformitate cu precizările din
Calendarul concursurilor naţionale şcolare cu finanţare de MECTS (secţiunea concursuri
interdisciplinare şi transdisciplinare, poziţia 02), aprobat cu nr. 60234/21.12.2010 şi postat
pe site-ul www.edu.ro.
Obiectiv general:
Valorificarea potenţialului creativ al elevilor de gimnaziu şi de liceu, cu privire la
capacitatea acestora de a înţelege şi de a exprima, dintr-o perspectivă personală, viziunea despre
lume, despre condiţia umană sau despre artă, aşa cum acestea sunt reflectate în literatură, prin
valorificarea elementelor de cultură religioasă.
Obiective specifice:
 Stimularea lecturii avizate a textelor beletristice, bază a formării unei personalităţi
culturale deschise;
 Valorizarea competenţelor de documentare, de comprehensiune şi argumentare şi
reflecţie personală ale elevilor;
2
 Promovarea interdisciplinarităţii, prin corelarea literaturii cu religia, ca mijloc de păstrare a adevăratelor valori moral-spirituale;
 Evaluarea abilităţilor de susţinere a unei argumentări personale, bazate pe studiu comparativ şi pe intuiţie culturală;
 Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în diferite contexte de comunicare;
 Cultivarea interesului pentru lectura textelor sapienţiale;
 Consolidarea comportamentului moral-religios, premisă a personalităţii morale.
Secţiuni:
1. Pentru clasele a V-a – a VIII-a: Lumea între sacru şi profan
a) subsecţiunea: clasele a V-a – a VI-a b) subsecţiunea: clasele aVII-a – aVIII-a 2. Pentru clasele a IX-a – a XII-a Hermeneutica textelor sapienţiale a) subsecţiunea: Hermeneutica textelor sapienţiale din literatura cultă b) subsecţiunea: Hermeneutica textelor sapienţiale folclorice Etapele concursului
 Etapa de promovare (15 ianuarie – 15 februarie 2011)
În această etapă, se va realiza, cu sprijinul Inspectoratelor Şcolare Judeţene, promovarea în şcolile gimnaziale şi liceale din ţară a Regulamentului de desfăşurare a concursului, postarea unor anunţuri pe site-urile oficiale, expedierea invitaţiilor şi a regulamentului de participare şcolilor partenere.
 Etapa locală (20 – 27 februarie 2011)
Comisiile constituite la nivelul localităţilor vor elabora subiecte, prin raportare la tema concursului, la cele două secţiuni, respectiv la cele patru subsecţiuni, apelând la bibliografia orientativă şi la sugestiile de teme specificate în regulament. Timpul de lucru va fi de 2 ore. Lucrările vor fi evaluate în unitatea şcolară organizatoare, conform descriptorilor prevăzuţi în regulamentul concursului. După ierarhizare, lucrările care au întrunit între 80 şi 100 de puncte/secţiune vor fi selectate pentru etapa judeţeană. Înaintarea rezultatelor către inspectoratele şcolare se va face în maximum cinci zile de la desfăşurarea etapei locale.
 Etapa judeţeană (19 – 27 martie 2011)
Comisia judeţeană întrunită la nivelul fiecărui inspectorat şcolar va elabora subiecte, prin raportare la tema concursului, la cele două secţiuni, respectiv la cele patru subsecţiuni, având în vedere bibliografia orientativă şi sugestiile de teme specificate în regulament. Timpul de lucru va fi de 2 ore. Lucrările vor avea dimensiunea de minimum 1 pagină şi maximum 3 pagini (Secţiunea 1), respectiv minimum 2 pagini şi maximum 5 pagini
3
(Secţiunea 2) şi vor fi evaluate conform descriptorilor prevăzuţi în regulamentul concursului, apoi ierarhizate valoric.
Pentru etapa naţională, vor fi selectate primele două lucrări/secţiune care au întrunit punctajul de cel puţin 85 de puncte. Lista elevilor promovaţi la etapa naţională, întocmită după modelul din regulament, va fi trimisă către I.Ş.J. Suceava, pe adresa concursului spiritualitate_lro@yahoo.com
 Expedierea lucrărilor către organizatorii concursului se va face în perioada 28 martie – 15 aprilie 2011 pe adresa Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, str. Calea Unirii Nr. 15, cod poştal 720018, pentru Concursul Naţional Interdisciplinar Cultură şi spiritualitate românească.
Fiecare lucrare promovată la etapa naţională va fi însoţită de fişa de înscriere, completată cu toate datele solicitate.
Expedierea lucrărilor se va face obligatoriu şi în format electronic, pe adresa concursului ( spiritualitate_lro@yahoo.com ), în vederea ulterioarei publicări.
 Etapa naţională (14 - 15 mai 2011)
1. Evaluarea lucrărilor înscrise în concurs Comisia centrală de evaluare, desemnată prin decizia M.E.C.T.S., va acorda punctaje fiecărei lucrări, pe baza unei grile de evaluare, având indicatorii stabiliţi prin regulament. 2. Probă scrisă, cu o durată de 2 ore, interval în care elevii participanţi, organizaţi pe secţiuni şi subsecţiuni, vor redacta o lucrare cu dimensiunea de minimum 1 pagină şi maximum 3 pagini (Secţiunea 1), respectiv minimum 2 pagini şi maximum 5 pagini (Secţiunea 2) - de tip eseu liber – vizând una din temele obligatorii pentru etapa naţională a concursului.
 Festivitatea de premiere (15 mai 2011) Colegiul Tehnic Rădăuţi, judeţul Suceava - Toţi elevii participanţi la etapa naţională vor fi prezenţi la festivitatea de premiere. Se vor acorda premii pe secţiunile/subsecţiunile concursului astfel: premiul I, premiul II, premiul III, menţiuni, premii speciale. Activitatea se va desfăşura la Colegiul Tehnic Rădăuţi, judeţul Suceava, în conformitate cu precizările transmise de M.E.C.T.S. Lucrările premiate vor fi publicate în volum, cu acordul autorilor acestora, în vederea diseminării informaţiilor despre acest concurs şi ca exemple de bună practică.
4
Anexa 1 REGULAMENT DE PARTICIPARE Concursul naţional interdisciplinar Cultură şi spiritualitate românească (Lumea între sacru şi profan şi Hermeneutica textelor sapienţiale) se adresează elevilor de gimnaziu şi de liceu şi se desfăşoară pe două secţiuni, astfel: 1. Lumea între sacru şi profan (clasele a V-a – a VIIII-a) a) subsecţiunea: clasele a V-a – a VI-a b) subsecţiunea: clasele a VII-a – aVIII-a 2. Hermeneutica textelor sapienţiale (clasele a IX-a – a XII-a) a) subsecţiunea: Hermeneutica textelor sapienţiale din literatura cultă b) subsecţiunea: Hermeneutica textelor sapienţiale folclorice
a. Etapa locală (20 – 27 februarie 2011)
La această etapă, evaluarea lucrărilor se va face de către o comisie constituită la nivelul fiecărei localităţi. Lucrările care au întrunit între 80 şi 100 de puncte vor fi promovate la etapa judeţeană. Înaintarea rezultatelor către inspectoratele şcolare se va face în maximum cinci zile de la desfăşurarea etapei locale.
b. Etapa judeţeană (19 – 20 martie 2011)
Lucrările elevilor vor fi redactate pe baza subiectelor elaborate de comisia judeţeană. Evaluarea se va realiza de către comisia de evaluare constituită la nivelul fiecărui judeţ, prin decizia I.Ş.J. Primele două lucrări/secţiune, care au întrunit cel puţin 85 de puncte, vor fi promovate pentru etapa naţională. Fiecare judeţ poate înscrie în concurs, pentru etapa naţională, 4 elevi ( câte doi pentru fiecare secţiune). Tabelul cu elevii promovaţi va fi trimis pe adresa de e-mail a concursului menţionată supra. Lucrările promovate, însoţite de fişele de înscriere a elevilor, vor fi expediate atât prin poştă, pe adresa Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, str. Calea Unirii Nr. 15, cod poştal 720018, pentru Concursul Naţional Interdisciplinar Cultură şi spiritualitate românească, cât şi în format electronic (format Word 2003), pe adresa de e-mail a concursului. Expedierea listelor elevilor participanţi şi lucrările acestora se va face în perioada 28 martie – 15 aprilie 2011.
5
Model de tabel pentru transmiterea datelor
Nr. crt.
Numele şi prenumele elevului
Unitatea şcolară
Clasa
Titlul lucrării
Secţiunea / subsecţiunea concursului
Numele şi prenumele profesorului îndrumător
Condiţii de redactare a lucrărilor care vor participa la etapa naţională: Lucrările promovate la etapa naţională vor fi realizate în format Word 2003, maximum 5 pagini format A4, cu margini egale de 2 cm, font Times New Roman – 12, versiune românească (literele speciale având semne diacritice), aliniat justify, distanţa dintre rânduri 1,5. Titlul va fi centrat, scris cu litere corp 14, bold, la 4 cm de marginea superioară a foii. Datele de identificare a elevului (nume şi prenume, clasa, şcoala, numele profesorului îndrumător) vor fi înscrise la două rânduri, aliniat dreapta, corp font 12. c. Etapa naţională ( 14 - 15 mai 2011, Colegiul Tehnic Rădăuţi, judeţul Suceava) constă în: 1. Probă scrisă, cu o durată de 2 ore, interval în care elevii participanţi, organizaţi pe secţiuni, vor redacta o lucrare - de tip eseu liber – vizând una dintre temele obligatorii pentru etapa naţională a concursului. 2. Evaluarea lucrărilor înscrise în concurs Stabilirea câştigătorilor se va face prin calcularea mediei aritmetice a punctajului obţinut de elevi la cele două probe ale concursului. Clasamentul participanţilor se va stabili pe baza unei grile de evaluare cu următorii indicatori: rigoarea ştiinţifică a conţinutului (30 p.), circumscrierea în sfera temei (20 p.), pertinenţa şi originalitatea interpretării (20 p.), structurarea logică a conţinutului (10 p.), utilizarea limbii literare şi respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (10 p.), din oficiu – 10 p. Teme obligatorii pentru etapa naţională
1. Lumea între sacru şi profan
a) subsecţiunea: clasele aV-a – aVI-a Proverbe şi „cuvinte de folos” în basmele lui Creangă Parabole în oglindă b) subsecţiunea: clasele a VII-a - a VIII-a
Emoţie sacră şi lirism profan în poezia românească
6
Configurarea de sine în călătoriile iniţiatice din basme 2. Hermeneutica textelor sapienţiale ( clasele a IX-a – a XII-a ) a) subsecţiunea: Hermeneutica textelor sapienţiale din literatura cultă Inflexiuni de spiritualitate românească în literatura veche De la Psalmii biblici la Psalmii din literatura cultă b) subsecţiunea: Hermeneutica textelor sapienţiale folclorice Sacrificiu şi transfigurare în miturile româneşti Chipul românesc al lui Dumnezeu Bibliografie orientativă *** Floarea darurilor *** Filocaliile, vol. I-XII *** Sfânta Scriptură (Pildele lui Solomon; Psalmii; Eclesiastul; Cartea lui Iov, Epistolele pauline etc.) *** Proverbe şi zicători *** Mioriţa; Monastirea Argeşului; Traian şi Dochia *** Balade populare româneşti *** Basme populare româneşti Agârbiceanu, Ion - Nuvele; Povestiri Alexandru, Ioan - Imnele iubirii; Imnele bucuriei Alexianu, Alexandru - Istoria poeziei româneşti Arghezi, Tudor - Psalmi; Ochii Maicii Domnului Basarab, Neagoe - Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie; Basarabescu, I.A. - Nuvele şi schiţe Blaga, Lucian - Poezii; Meşterul Manole; Zamolxe, Trilogia culturii (Spaţiul mioritic); Trilogia valorilor (Gândire magică şi religie, Artă şi valoare) Brătescu Voineşti, I.Al. - Nuvele şi schiţe Cantemir, Dimitrie - Divanul sau Gîlceava Înţeleptului cu Lumea sau Giudeţul Sufletului cu Trupul Cerin, Sorin - Culegere de înţelepciune; Învaţă să mori; Înţelepciune etc. Coşbuc, George - Poezii (Nunta Zamfirei;Moartea lui Fulger;Decebal către popor etc.) Costin, Miron - Viaţa lumii; De neamul moldovenilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor Creangă, Ion - Poveşti; Povestiri; Amintiri din copilărie Dosoftei - Opere alese (Psalmi); Psaltirea pre versuri tocmită Dumitrescu, Sorin - Şapte dimineţi cu părintele Stăniloae Eliade, Mircea - Istoria credinţelor şi ideilor religioase; Meşterul Manole; Maitreyi; La ţigănci Eminescu, Mihai - Cezara; Poezii
7
Galaction, Gala - Nuvele; Povestiri Goga, Octavian - Poezii Gyr, Radu - Poezii Hasdeu, Bogdan Petriceicu - Răzvan şi Vidra Ivireanul, Antim - Didahiile Neculce, Ion - O samă de cuvinte Noica, Constantin - Carte de înţelepciune Pamfile, Tudor - Sărbătorile la români Pann, Anton - Povestea Vorbii ; O şezătoare la ţară Plămădeală,Antonie - Tâlcuri noi la texte vechi; Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă; Dascăli de cuget şi simţire românească Putneanul, Iacob - Alfavita sufletească; Despre învăţătura cărţii Russo, Alecu - Cântarea României Sadoveanu, Mihail - Baltagul; Creanga de aur; Viaţa lui Ştefan cel Mare; Neamul Şoimăreştilor; Fraţii Jderi; Simion Florea, Marian - Naşterea la români; Nunta la români; Înmormântarea la români Slavici, Ioan - Nuvele; Mara; Basme Stăniloae, Dumitru - Reflexii despre spiritualitatea poporului român Steinhardt, Nicolae - Primejdia mărturisirii; Dăruind vei dobândi; Jurnalul fericirii Strempel, G. - Antim Ivireanu, Opere alese Ţuţea, Petre - Cugetări memorabile; Între Dumnezeu şi neamul meu Ureche, Grigore - Letopiseţul Ţării Moldovei Ursache, Petru şi Ursache, Magda - Poezie creştină românească Varlaam - Cazania sau Carte românească de învăţătură Voiculescu,Vasile - Poezii; Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare Notă: Elevi pot consulta şi alte lucrări adecvate tematic. Sugestii de teme:
 Ucenicie la curţile înţelepciunii
 Personalitate vs. persoană morală
 Vocaţia solidarităţii la români
 Aspectele creştine ale poeziei eminesciene
 „Cântarea României” de Alecu Russo – Pledoarie pentru speranţă
 Petre Ţuţea – orgoliul de a fi român
 Generozitate şi altruism în Pildele lui Solomon
 Iubirea de semeni – necesitate şi/sau libertate?
 Actualitatea sfaturilor biblice
 Nicolae Steinhardt – modestie vs. smerenie
 Abordare interdisciplinară a Psalmilor
 Dor şi eternitate în lirica blagiană
 Binecuvântările muncii în epistolele pauline
8
 Elemente de civilizaţie spirituală de pe teritoriul românesc
 La români, tradiţia se înrudeşte cu veşnicia
 Prospecţie, retrospecţie, introspecţie în texte sadoveniene
 Folclorul - moştenire culturală ancestrală
 Comunicarea – bucuria cuminecării din celălalt
 Mituri şi ritualuri româneşti
 Filocalia – afirmare şi reafirmare a „iubirii de frumos”
 Tradiţii, ritualuri şi ceremonii
 Cultul strămoşilor la români
 Proiecţii evanghelice în poezia imnică a lui Ioan Alexandru
 Desăvârşirea sau înrudirea cu Hristos
 Asumarea libertăţii de a fi
 Ritualuri sacrificiale în literatura populară
 Cărţile de suflet ale neamului meu
 Perspectiva nemuririi în ritualurile de nuntă
 Valorificarea morţii ca act creator în baladele populare româneşti
 Textul literar şi textul biblic – realităţi deschise
 Învăţături de viaţă – cunoaşterea, bunătatea, blândeţea, combaterea lenei, împăcarea şi supunerea, echilibrul în faţa răului, respectarea legii, chibzuinţa, iubirea de familie, eroismul, dragostea de ţară, autodesăvârşirea, nobleţea sufletească, curajul, dreptatea, adevărul, dragostea de frumos, înţelepciunea, buna măsură a lucrurilor, cinstea, darul de a gândi bine, de a vorbi frumos şi de a acţiona cu succes, binefacerea, conştiinţa de sine, cumpătarea, convieţuirea armonioasă, buna cuviinţă, dorinţa de progres, liniştea sufletească (ataraxia), iubirea, fericirea, dragostea faţă de locurile natale, frumuseţea relaţiilor interumane etc.
Persoane de contact:
 prof. Rita Cîntiuc, inspector şcolar de specialitate, e-mail: ritacantiuc@yahoo.com , tel. 0722365850;
 prof. Eleonora Bulboacă, inspector şcolar de specialitate, e-mail eleonora_bulboaca1957@yahoo.com , tel. 0724385282;
 prof. Aurica Daneliuc, e-mail: auricadaneliuc@yahoo.com, tel. 0742405653;
 prof. Daniela Ceredeev, e-mail: danielaceredeev@yahoo.com , tel. 0744606950.
9
Anexa 2 CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ Concurs naţional interdisciplinar ediţia I, 2010 – 2011
Fişă de înscriere
Secţiunea ________________________________________ Subsecţiunea_____________________________________
Numele şi prenumele elevului __________________________________
Şcoala ___________________________________________ clasa _______________ CNP _______________________________________ C.I. / Certificat de naştere: Seria_________Nr. ______________________________ Adresa personală_________________________________________________________________________________________________________________________________ Nr. telefon________________________e-mail______________________________ Numele şi prenumele profesorului îndrumătorului ____________________________________________________________________ Adresa şcolii _________________________________________________________ Telefon__________________________ e-mail ______________________________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu