24 feb. 2011

Cursuri MediatorPROGRAM DE FORMARE
Evaluator de competenţe

Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Zece Plus, organizează programe de formare avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. În conformitate cu Legea 129 / 2000, Codul Educaţiei şi Statutul personalului didactic, Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Zece Plus organizează programul de formare în ocupaţia  Evaluator de competenţe.
            Prezentarea programului:
Cod C.O.R.: 241219
Tip certificat: absolvire
Emitent:
·         Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Condiţii acces:
·         Studii superioare
Taxă de înscriere: 50 lei
Taxă de şcolarizare: 230 lei
                        Taxă de absolvire: -
Avantajele certificării:
ü  conform Fişei de cuantificare a criteriilor pentru acordarea gradaţiei de merit a cadrelor didactice, pentru programele certificate de CNFPA, la 45 de ore se primeste un număr de 1,5 puncte,  programul fiind inclus în formarea continuă  a acestora.
ü  Conform aceleasi Fise, pentru activitatea de mentorat se mai acorda un punct.
ü  certificatele de absolvire emise sunt recunoscute în Uniunea Europeană şi în ţările unde există acorduri în acest sens

PROGRAM
Director în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi de maiştri            Prezentarea programului:
Cod C.O.R.: 122910
Grupa de bază: Conducători în alte activităţi de producţie şi servicii sociale ( sănătate, cultură, învăţământ etc.)
Baza competenţelor: Standard ocupaţional
Tip certificat: absolvire
Emitent:
·         Ministerul Educaţiei, Cercetării  si Inovării
·         Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Condiţii acces:
·         Studii superioare
·         Gradul II
Durata: 60 ore
·         30 teorie
·         30 pregatire portofoliu profesional
Taxă de înscriere: 50 lei
Taxă de şcolarizare: 330 lei
Conform Fisei de cuantificare a criteriilor pentru acordarea gradaţiei de merit a cadrelor didactice, pentru programele certificate de CNFPA, la 45 de ore se primeste un numar de 1,5 puncte,  programul fiind inclus în formarea continuă  a acestora.Conducerea şcolilor este asigurată de Director şi organele colective de conducere : Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral.
Creşterea rolului directorului în scoalã face necesară stabilirea clară a statutului directorului de unitate de învãtãmânt şi a condiţiilor de serviciu care sã cuprindã :
ü  Actele normative generale şi specifice învãţãmântului care îi reglementeazã activitatea
ü  Funcţiile manageriale realizate în domeniile curriculum financiar, al resurselor umane şi al dezvoltãriigenerale a scolii.
ü  Îndatoririle profesionale privind obiectivele unitãţtii de învãţãmânt; managementul resurselor umane ;
ü  Raporturile cu nivelurile ierarhice superioare, organizaţii, instituţii, sindicate şi asociaţii profesionale ;
ü  Implicarea directă în activitãţi referitoare la curriculum, evaluare şi în revizuirea activitãţii şcolii, în aplicarea corespunzãtoare a standardelor educationale; coordonarea managementul informational, managementului financiar (în alocarea resurselor materiale); încurajarea relatiilor cu pãrintii etc.
ü  Criteriile de performanţă şi modalitãţile de evaluare a activitãţii
ü  Criteriile şi procedeele de selecţie a personalului şcolii
Competenţe formate:
§  Acordarea de consultanţă şi audienţe
§  Reprezentarea unităţii de învăţământ în relaţia cu autorităţile
§  Stabilirea sistemului informaţional
§  Asigurarea calităţii procesului educaţional
§  Asigurarea climatului de muncă eficient
§  Conducerea şedinţelor în cadrul unităţii de învăţământ
§  Coordonarea activităţilor de selecţie de personal
§  Coordonarea procesului educaţional în unitatea de învăţământ
§  Asigurarea eficienţei utilizării resurselor financiare
§  Asigurarea obţinerii resurselor financiare şi materiale
§  Organizarea procedurilor de evaluare a procesului educaţional
§  Organizarea procesului educaţional
§  Stabilirea strategiei de coordonare a procesului educaţional din
unitatea de învăţământ

ORGANIZARE            INSTRUIRE TEORETICA:
Ø  Modul I:
o   Elemente de psihologie organizaţionala
Ø  Modul II:
o   Dezvoltare profesională
Ø  Modul III:
o   Management educaţional
Ø  Modul IV:
o   Organizare educaţională


INSTRUIRE PRACTICA:
Ø  Întocmire Plan Managerial


EVALUARE
Ø  Test docimologic
Ø  Prezentare Plan Managerial
PROGRAM
FORMATOR            Prezentarea programului:
Cod C.O.R.: 241205
Baza competenţelor: Standard ocupaţional
Domeniul: Specialişti în probleme de personal şi de pregătire profesională a personalului
Tip curs: perfecţionare
Tip certificat: absolvire
Emitent:
·         Ministerul Educaţiei, Cercetării  si Inovării
·         Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Condiţii acces:
·         Studii medii
Durata:
·         20 ore teorie
·         35 practică
·         35 pregătire proiect
Taxă de înscriere: 50 lei
Taxă de şcolarizare: 280 lei


            Descrierea ocupaţiei
Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.
            Conform legii 129/ 2000 toti lectorii care susţin programe de calificare, inţiere, perfecţionare şi specializare sunt obligaţi să obţină statutul de formator.
           
Competenţe:
·         Conceptor al programelor de formare, pe baza documentelor normative în vigoare, a standardelor ocupaţionale / de pregătire profesională şi a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate – inclusiv al celui de formare a formatorilor.
·         Proiectant al programelor şi al activităţilor de formare, pe baza identificării nevoii şi cererii de formare dintr-un anumit sector sau domeniu de activitate.
·         Organizator al programelor de formare, asigurând toate condiţiile necesare desfăşurării optime a programului de formare.
·         Facilitator al procesului de învăţare şi de dezvoltare prin crearea unor situaţii de învăţare adecvate dezvoltării competenţelor profesionale care se constituie în ţinte ale formării.
·         Evaluator al competenţelor efectiv formate sau dezvoltate la participanţii la formare, precum şi al propriei prestaţii ca formator.
·         Evaluator al programelor de formare – atât al celor proprii, cât şi al programelor de formare propuse spre evaluare în vederea autorizării.
PROGRAM
MENTOR            Prezentarea programului:
Cod C.O.R.: 235902
Baza competenţelor: Standard ocupaţional
Domeniul: Învăţământ, educaţie, cultură, mass media
Tip curs: specializare
Tip certificat: absolvire
Emitent:
·         Ministerul Educaţiei, Cercetării  si Inovării
·         Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Condiţii acces:
·         Studii superioare
 Durata: 60 ore
·         30 teorie
·         30 pregatire portofoliu profesional
Taxă de înscriere: 50 lei
Taxă de şcolarizare: 280 lei
Conform Fisei de cuantificare a criteriilor pentru acordarea gradaţiei de merit a cadrelor didactice, pentru programele certificate de CNFPA, la 45 de ore se primeste un numar de 1,5 puncte,  programul fiind inclus în formarea continuă  a acestora.
            Descrierea ocupaţiei
Mentorul este profesorul de specialitate dintr–o şcoalã sau liceu care are responsabilitatea de a conduce şi coordona  practica pedagogicã a practicanţilor, prin intermediul cãreia aceştia aplicã noţiunile şi cunoştinţele de metodicã dobândite în cadru formal.
Mentorul organizeazã lecţii demonstrative şi ore de predare pentru i practicanţi, încadrând practica pedagogicã a acestora în sistemul concret de desfãşurare a procesului de învãţãmânt şi totodatã le oferã acestora posibilitatea de a–şi însuşi tehnici, metode şi procedee didactice cât mai variate. El are rolul de a–i ajuta pe practicanţi sã analizeze obiectiv procesul predãrii proprii sau a altor persoane şi trebuie sã stabileascã scopuri realiste ale activitãţii didactice, care sã conducã la îmbunãtãţirea calitativã a acesteia. Mentorul oferã practicanţilor un feed–back rapid şi eficient pentru dezvoltarea lor profesionalã.


            Competenţe:
·         Comunicare interactivă
·         Comunicarea mentor – practicant
·         Menţinerea echilibrului în cadrul grupului de lucru
·         Dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor
·         Îndrumarea observării de către practicant a procesului de predare – învăţare
·         Îndrumarea practicanţilor în alcătuirea proiectului didactic
·         Evaluarea performanţelor practicanţilor
·         Organizarea activităţii de practică
·         Planificarea activităţii de practică


PROGRAM DE FORMARE
METODIST


Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Zece Plus, organizează programe de formare avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. În conformitate cu Legea 129 / 2000, Codul Educaţiei şi Statutul personalului didactic, Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Zece Plus organizează programul de formare în ocupaţia  Metodist.
           
Prezentarea programului:
Cod C.O.R.: 214906
Tip curs: perfecţionare
Tip certificat: absolvire
Emitent:
·         Ministerul Educaţiei, Cercetări, Tineretului şi Sportului
·         Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Taxă de înscriere: 50 lei
Taxă de şcolarizare: 310 lei ( se achită în trei rate a câte 120 lei fiecare)
Condiţii acces:
·         Studii superioare
Durata: 48 ore
·         24 teorie
·         24 pregătire portofoliu profesional
Certificarea:
·         Certificatul de absolvire emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
prin CNFPA se eliberează în 30 de zile din momentul finalizării programului.

 

Descrierea ocupaţiei
Metodistul:
Ø  proiectează şi dimensionează procesele şi procedeele specifice de lucru desfăşurate într-o organizaţie, specifice sectorului sau domeniului de activitate pentru care are o pregătire iniţială adecvată.
Ø  trebuie să deţină cunoştinţe teoretice generale iniţiale în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi competenţe specifice şi deprinderi generale şi specifice pentru managementul proceselor, ca: identificarea contextului organizaţional al desfăşurării proceselor, identificarea criteriilor de care depind performanţele proceselor, proiectarea şi organizarea proceselor, organizarea locului de muncă, competenţe fundamentale: dezvoltare personală continuă, comunicare.

Metodistul operează cu o serie de instrumente de lucru:
ü  metode şi tehnici de colectare şi ierarhizare a datelor;
ü  metode şi tehnici de planificare a proceselor;
ü  metode şi tehnici de analiză şi de sinteză;
ü  metode şi tehnici de proiectare a proceselor;
ü   instrumente ale calităţii;
ü  principii şi instrumente ale sistemului Lean de management;
ü  metode de standardizare a muncii;
ü   metode de determinare a timpilor de lucru şi a performanţelor proceselor;
ü  metoda Just-in-Time (JIT);
ü  metodele tip Kanban;
ü  metoda Heijunka de nivelare a capacităţii proceselor;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu