24 feb. 2011

Prezentare Mediator Scolar


ZECE PLUS
Braşov - Str. Jepilor, Nr.l Tel/Fax: 0368452473 www.zcpl us.ro


PROGRAM FORMARE

Zece Plus organizează programe de formare avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Social prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. în conformitate cu legea 129/2000 şi Legea Educaţiei Naţionale. Zece Plus organizează programul de formare în ocupaţia:
Mediator şcolar
>       Cod.C.O.R.: 334010
>       Tip curs: specializare
>       Tip certificat: absolvire


>    Emitent:
o Ministerul Educaţiei, Cercetări, Tineretului şi Sportului
 o Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
>       Studii: minim învăţământ liceal
>       Durată: 60 ore
           > Taxă de înscriere: 50 lei                                    
> Taxă de şcolarizare: 290 lei ( se achită în 3 rate)
TOTAL: 340 LEI
Certificatele sunt recunoscute şi în Uniunea Europeană.


ZECE PLUS
Braşov - Str. Jepilor, Nr.l Tel/Fax: 0368452473 www.zcpl us.ro> Prezentare:
Ocupaţia de Mediator şcolar este stipulată în Legea Naţională a Educaţiei, art. 249, lit. i, iar prin art. 250, lit. i, se reglementează şi modul de obţinere al statutului de mediator şcolar, respectiv absolvirea unui program de specializare autorizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
Mediatorul şcolar acţionează ca agent al comunităţii în relaţie cu şcoala, reprezintă comunitatea în şcoală şi şcoala în cadrul comunităţii. Sarcina principală a mediatorului şcolar este să sprijine participarea tuturor copiilor din comunitate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi prin facilitarea cooperării între familii, comunitate şi şcoală.
Mediatorul şcolar este angajatul şi subordonatul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau al centrelor de resurse şi de asistenţă educaţională, înfiinţate şi organizate conform Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5418/2005.
Indrumarea metodologică a activităţii mediatorului şcolar revine centrului judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională, iar coordonarea şi monitorizarea activităţii acestuia conducerii unităţii/unităţilor de învăţământ preuniversitar în care mediatorul îşi desfăşoară activitatea. Mediatorul şcolar colaborează cu personalul unităţii de învăţământ preuniversitar, cu consiliul părinţilor şi cu alte structuri asociative ale părinţilor recunoscute de către unitatea de învăţământ preuniversitar, cu autorităţile locale şi judeţene, cu organizaţii nonguvernamentale şi cu ceilalţi parteneri ai unităţii de învăţământ preuniversitar care au ca scop creşterea gradului de participare la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale oferite de şcoală comunităţii. Mediatorul şcolar face parte din comunitatea şcolară, înţelege şi vorbeşte limba comunităţii, este absolvent de liceu - filieră vocaţională - profil mediator şcolar - sau absolvent al unui curs autorizat de formare profesională, specializarea mediator şcolar.ZECE PLUS
Braşov - Str. Jepilor, Nr.l Tel/Fax: 0368452473 www.zcpl us.ro> Competenţe:
          Facilitează dialogul şcoală-familie-comunitate.
          Contribuie la menţinerea şi dezvoltarea încrederii şi a respectului şcolii faţă de comunitate şi al comunităţii faţă de şcoală.
          Monitorizează copiii de vârstă preşcolară care nu au fost înscrişi la grădiniţă şi sprijină familia (susţinătorii legali) în vederea înscrierii copilului în învăţământul preşcolar.
          Monitorizează copiii de vârstă şcolară care nu au frecventat cursurile învăţământului obligatoriu şi propune consiliului şcolii soluţii optime de recuperare şi de facilitare a accesului acestora la programe de educaţie alternative (a doua şansă, învăţământ cu frecvenţă redusă, programe de intervenţie personalizată, „Şcoala de după şcoală"etc).
          Adună date statistice relevante pentru accesul la educaţie şi sprijină direct şi prioritar menţinerea copiilor în sistemul de învăţământ obligatoriu.
          Asigură actualizarea bazei de date despre copiii aflaţi în pericol de abandon şcolar, monitorizează situaţia şcolară şi activităţile extraşcolare ale acestora, încurajând participarea acestora la educaţie.
          Transmite şcolii toate datele colectate din comunitate, în scopul identificării soluţiilor optime pentru asigurarea accesului egal al copiilor la educaţie.
          Previne şi mediază conflictele între familie, comunitate şi şcoală;
          Ajută părinţii, profesorii, elevii să cunoască şi să depăşească barierele care îi împiedică pe unii copii să participe la educaţie (prejudecăţi sociale, culturale, lipsa de încredere în educaţia formală etc).
          Contribuie la deschiderea şcolii către comunitate şi la promovarea valorilor culturale tradiţionale ale acesteia în mediul şcolar, prin implicarea în organizarea de activităţi cu specific mulţi cultural cu părinţii şi ceilalţi membri ai comunităţii.
          Sprijină elaborarea planului de desegregare şcolară şi implementarea acestuia, prin colaborare cu conducerea şcolii şi cu reprezentanţii comunităţii.
          Informează autorităţile despre orice posibilă încălcare a drepturilor copilului, sprijinind demersurile acestora pentru soluţionarea situaţiilor respective.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu